ENG

2010-CU İL ÜÇÜN ƏSAS QRANT MÜSABİQƏSİ (EİF-2010-1(1)) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ

YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Layihə üzrə hesabat

Məqalə
Tezis
Kitab
Sayı

 Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri     

1
Qacar Çingiz Oveysoviç Fizika İnstitutu Hesabat
4
1
*
2
İzmaylov Azad Çingiz oğlu Fizika İnstitutu Hesabat
4
*
*
3
Qurbanov Mirzə Əbdül oğlu Fizika İnstitutu Hesabat
4
*
*
4
Asvarov Abdulkərim İdrisoviç Fizika İnstitutu Hesabat
1
2
*
5
Hacıyev Akif Cəfər oğlu Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Hesabat
37
*
*
6
İsmayılov Vüqar Elman oğlu Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Hesabat
3
*
*
7
Bilalov Bilal Telman oğlu Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Hesabat
3
4
*
8
İsgəndərov Bala Ağa-Hüseyn oğlu Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Hesabat
1
*
*
9
Abdullayev Vaqif Maarif oğlu Idarəetmə Sistemləri İnstitutu Hesabat
24
28
*
10
Ayda-zadə Kamil Rəcəb oğlu Idarəetmə Sistemləri İnstitutu Hesabat
9
13
*
11
Mustafayev Elşən Eldar oğlu Idarəetmə Sistemləri İnstitutu Hesabat
2
5
*
12
Qasımova Rəna Cümşüd qızı Bakı Dövlət Universiteti Hesabat
3
3
*
13
Həziyev Qulu Əhməd oğlu Naxçıvan Bölməsi, Batabat Astrofizika Rəsədxanası Hesabat
2
*
*
14
Pənahov Qeylani Minhac oğlu Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Hesabat
3
1
*
15
Böyük Adron Kollayderinin ATLAS detektorunda 7-14 TeV enerjili pp toqquşmalarında yeni eksperimental məlumatların alınması və analizi
Abdinov Ovsat Bəhram oğlu  Fizika İnstitutu Hesabat
*
*
*
16
İmranov Fariz Beykəs oğlu Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Hesabat
*
*
*

 Kimya elmləri  

17
İn situ rejimində tərkibində metal birləşmələri saxlayan nanokarbon materialların sintezi və onların çoxfunksiyalı katalizator kimi oksidləşmə, alkitləşmə, oliqomerləşmə proseslərində tədqiqi Seyidov Nadir Mir-İbrahim oğlu Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu Hesabat
6
8
*
18
Müasir modul elektrik stansiyalarında istifadə edilmiş sintetik və mineral sürtkü yağlarının regenerasiyası Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı Aşqarlar Kimyası İnstitutu Hesabat
*
3
*
19
Yerli xammal və yeni aşqar kompozisiyası əsasında gəmi və stasionar elektrik stansiyalarında istifadə edilən gəmi qazturbin yağının yaradılması Mustafayev Nazim Pirməmməd oğlu Aşqarlar Kimyası İnstitutu Hesabat
*
1
*
20
Təsir müddəti uzun olan farmokoloji fəal polimerlərin işlənib hazırlanması Quliyev Abasqulu Məmməd oğlu Polimer Materialları İnstitutu Hesabat
3
4
*
21
Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeraltı sərvətlərindən molibden (VI) oksidin, sürmə (III) sulfidin və farmasevtik təmiz natrium xloridin yeni alınma metodlarının işlənməsi Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu Naxçıvan Bölməsi, Təbii Ehtiyatlar İnstitutu Hesabat
2
1
*

 Yer haqqında elmlər   

22
Bakı şəhəri ərazisinin mikrotremor ölçü məlumatları əsasında mikroseysmik rayonlaşdırılması Qədirov Fəxrəddin Əbülfət oğlu Geologiya və Geofizika İnstitutu Hesabat
4
2
*
23
Azərbaycanın Abşeron yarımadası və Xəzər dənizi ərazilərinin seysmik təhlükə səviyyələrinin qiymətləndirilməsi Yetirmişli Qurban Cəlal oğlu Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi Hesabat
*
*
*

 Biologiya, tibb və aqrar elmləri  

24
Qlobal iqlim dəyişiklikləri şəraitində Xəzər dənizinin Kürağzı zonasında nərəkimilərin (Acipenseridae) körpələrinin yem bazasının qiymətləndirilməsi Cəlilov Ənvər Göyçə oğlu Zoologiya İnstitutu Hesabat
1
2
*
25
Sel suları altında qalmış ərazilərdə torpaq münbitliyinin bərpa edilməsi Babayev Məhərrəm Pirverdi oğlu Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu Hesabat
8
4
2
26
Milli GenBankda saxlanılan buğda və arpa kolleksiyasında biomüxtəlifliyin genetik markerlərlə tədqiqi Sadıqov Hamlet Bəykişi oğlu Genetik Ehtiyatlar İnstitutu Hesabat
*
2
*
27
Kritik təhlükə həddində olan (Criticalliy Endangeved) ali bitkilərin biosistematik tədqiqi, mühafizəsi və in situ bərpasının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması (Abşeronun flora biomüxtəlifliyi misalında) Əskərov Aydın Musa oğlu Genetik Ehtiyatlar İnstitutu Hesabat
2
*
*
28
Lifin keyfiyyət əlamətlərinə görə pambığın genetik müxtəlifliyinin identifikasiyası Əsədov Şəmsəddin İsrafil oğlu Genetik Ehtiyatlar İnstitutu Hesabat
*
*
*
29
Azərbaycanda GenBankda toplanmış buğda genotiplərinin quraqlığa davamlığının molekulyar markerlərlə skrininqi və tolerant genotiplərdə fizioloji biokimyəvi və biofiziki parametrlərin tədqiqi Hüseynova İradə Məmməd qızı Botanika İnstitutu Hesabat
8
13
5
30
Zülalların Verilənlər Bankının statistik analizi: təkrar olunan obrazların tanınması, təşkili və istifadəsi Əliyev Cəlal Əlirza oğlu Botanika İnstitutu Hesabat
1
*
*
31 Biomüxtəlifliyin qorunması: Azərbaycanın nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və göbələk növlərinin statusunun qiymətləndirilməsi Əli-zadə Validə Mövsüm qızı Botanika İnstitutu Hesabat
1
4
*
32
İnsan və siçan genlərinin promotor arxitekturasının müqayisəli kompüter analizi Şahmuradov İlham Əyyub oğlu Botanika İnstitutu Hesabat
1
1
*
33
Vaxtından əvvəl doğulan uşaqların erkən yaşdakı neyro-somatik statusunun formalaşmasında perinatal faktorların rolu Hüseynova Səadət Arif qızı Azərbaycan Tibb Universiteti Hesabat
6
*
*
34
Talassemiya, hemofiliya və digər irsi qan xəstəlikləri zamanı oksidativ stressin təsirinin, antimikrob peptidlərin sekresiyasının və immunoqlobulinlərin avidliyinin kompleks şəkildə tədqiqi Əzizova Gülnarə İbrahim qızı Azərbaycan Tibb Universiteti Hesabat
*
*
35
Buğdanın hibrid populyasiyalarında təsərrüfat əhəmiyyətli formaların genom strukturunun molekulyar sitogenetik metodlarla analizi Mehdiyeva Səbinə Pərvin qızı Genetik Ehtiyatlar İnstitutu Hesabat
1
*
*
36
Azərbaycanda qadınların reproduktiv sağlamlığının ətraf mühitin təsirindən asıllığı Kamilova Nigar Mir-Nağı qızı Azərbaycan Tibb Universiteti -
*
*
1
37
Azərbaycan Respublikası “Qırmızı Kitabı”nın yeni nəşrinə material toplamaq üçün elmi ekspedisiyanın təşkili Quliyev Sücəddin Mirzəbala oğlu Zoologiya İnstitutu Hesabat
2
*
*
 
Humanitar və ictimai elmlər
 
38 Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edən orta əsrlər və yeni dövr xəritələrinin Misir kitabxanalarında axtarışı və surətlərinin ölkəmizə gətirilməsi Baxşəliyeva Gövhər Baxşəli qızı Şərqşünaslıq İnstitutu Hesabat * * *
39 Nizami Gəncəvi yaradıcılıığına "Əxilik" ideologiyasının təsiri Pişnamazzadə Samir Polad oğlu Gəncə Regional Elmi Mərkəzi Hesabat * * *
40 Məhcur Şirvani yeni təfəkkür işığında Yusifli Xəlil Həmid oğlu Gəncə Regional Elmi Mərkəzi Hesabat * * 1

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR