ENG

2011-Cİ İL ÜÇÜN ƏSAS QRANT MÜSABİQƏSİ (EİF-2011-1(3)) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ

YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Layihə üzrə hesabat

Məqalə
Tezis
Kitab
Sayı

Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri 

1 Ağ işıq diodları üçün lüminessent materiallar Tağıyev Oktay Bahadır oğlu Fizika İnstitutu Hesabat
9
3
*
2 Lifli optik lazerlәr üçün perspektiv olan çoxkomponentli şüşәvari halkogenid yarımkeçirici materialların alınması vә elektron xassәlәri Mehdiyeva Sәlimә İbrahim qızı Fizika İnstitutu Hesabat
2
1
*
3 Nazik tәbәqәli CİGSS materialları әsasında günәş elementlәrinin alınma texnologiyasının işlәnmәsi Mursakulov Niyazi Nәsrәddin oğlu Fizika İnstitutu Hesabat
2
*
*
4 Radio dalğalarını yüksәk udma qabiliyyәtinә malik maqnetit әsaslı nanokompozit materialların alınması vә tәdqiqi Hәsәnli Şәmistan Mahmud oğlu Fizika İnstitutu Hesabat
*
2
*
5 Yeni yarımkeçirici termostabil tenzomüqavimәtlәrin yaradılması vә tәtbiq imkanları Әliyev Maqsud İsfәndiyaroviç Fizika İnstitutu Hesabat
5
*
*
6 Qәrb regionunun sәnaye tullantılarından (alunit istehsalında yaranan üst qat tullantılar) doldurucu kimi istifadә etmәklә dekorativ qumlu asfalt-beton alınması Şәrifova Mahirә Talış qızı Gәncә Regional Elmi Mәrkәzi Hesabat
1
*
*
7 Azәrbaycanda milli elmi informasiya resursları vә elmi istinad indeksinin formalaşdırılması mexanizmlәrinin işlәnilmәsi Әlquliyev Rasim Mәhәmmәd oğlu İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu Hesabat
3
10
*
8 Multibiometrik sistemlәrdә informasiyanın aqreqasiyası metodlarının işlәnmәsi Suxostat Lyudmila Valentinovna İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu Hesabat
2
1
*
9 Robast texnologiyanın vә küy-monitorinq nәzәriyyәsinin tәtbiqi ilә ürәk-damar sisteminin reosiqnallarının emalı üçün mobil aparat-proqram kompleksinin işlәnmәsi Әlizadә Tahir Әli oğlu İdarəetmə Sistemləri İnstitutu Hesabat
1
2
2
10 Gümüşlü polimetallik yatağı filizinin kompleks emalının elmi vә praktik әsaslarının işlәnib hazırlanması Abbasov Әliәddin Dәyyan oğlu Naxçıvan Bölmәsi, Tәbii Ehtiyatlar İnstitutu Hesabat
2
3
*
11 Yeni nәsil nanostrukturlu poliefiruretan әsaslı örtüklәrin sintezinin elmi-texnoloji әsaslarının işlәnmәsi vә tәtbiqi Cavadov Nәriman Fәrman oğlu Tәcrübә-sәnaye zavodu Hesabat
2
1
*
12 Bakı-Tbilisi-Ceyhan Neft kәmәri boyunca çirklәndirmә mәnbәlәrinin inventarlaşdırılması vә әtraf mühitin monitorinqi Mustafayev İslam İsrafil oğlu Radiasiya Problemlәri İnstitutu Hesabat
3
*
*
13 Mezoskopik nanostrukturların alınması vә onların әsasında teraherts Blox generatorunun hazırlanması Sәrdarlı Rauf Mәdәt oğlu Radiasiya Problemlәri İnstitutu Hesabat
4
5
*
14 Operator әmsallı diferensial operatorların spektrinin vә izinin tәdqiqi Mәmmәd Bayramoğlu Riyaziyyat vә Mexanika İnstitutu Hesabat
2
1
*
15 Qeyri-stasionar qeyri-xәtti tәnliklәrin sonsuzluğa gedәn hәllәri Hacıyev Tahir Sәdi oğlu Riyaziyyat vә Mexanika İnstitutu Hesabat
2
*
*
16 Spektral parametrli ikinci tәrtib diferensial-operator tәnlik üçün sәrhәd mәsәlәsinin hәll olunması Әliyev Bәhram Әli oğlu Riyaziyyat vә Mexanika İnstitutu Hesabat
3
2
*
17 Yarımxәtti hiperbolik tәnliklәr sistemi üçün Koşi mәsәlәsinin qlobal hәll olunması Әliyev Әkbәr Bayram oğlu Riyaziyyat vә Mexanika İnstitutu Hesabat
7
3
*
18 Nәsrәddin Tusinin riyazi vә mәntiqi әsәrlәrinin tәdqiqi Babayev Әli Әvәz oğlu Riyaziyyat vә Mexanika İnstitutu Hesabat
6
6
*
19 Ulduz tәkamülünün ilkin mәrhәlәsindә olan orta vә kiçik kütlәli cavan ulduzların (T Tau, Ae/Be Herbiq, UXOR ) vә aktiv nüvәli qalaktikaların fotometrik vә polyarimetrik tәdqiqi Rüstәmov Bayram Nizam oğlu Şamaxı Astrofizika Rәsәdxanası Hesabat
2
*
*
20 Mexanikadan izahlı lüğәt (terminlәr, teoremlәr, qanunlar Azәrbaycan, rus, ingilis, alman dillәrindә) Baxşәliyev Valeh İsmixan oğlu Azәrbaycan Texniki Universiteti -
*
*
1
21 Modul tipli, dizel elektrik stansiyalarının tullantı istiliyindәn istifadә etmәklә Xәzәr dәnizi suyunun kombinәlәşdirilmiş şirinlәşdirmә texnologiyasının işlәnilmәsi (Sanqaçal dizel elektrik stansiyasının misalında) Abdullayev Kamal Mixman oğlu Azәrbaycan Dövlәt Neft və Sənaye Universiteti Hesabat
*
*
*
22 Dirak operatorunun mәxsusi vә qoşulmuş funksiyaları üzrә biortoqonal ayrılışların yığılmasının tәdqiqi Qurbanov Vәli Mәhәrrәm oğlu Azәrbaycan Dövlәt Pedaqoji Universiteti Hesabat
6
1
*
23 Diferensial vә fәrq operatorları üçün tәrs mәsәlәlәr vә onların tәtbiqlәri İsgәndәrov Nizamәddin Şirin oğlu Bakı Dövlәt Universiteti Hesabat
5
1
*
24 Dinamiki proseslәrin riyazi modellәşdirilmәsi vә optimal idarә edilmәsi üçün effektiv hәll üsullarının hesablama alqoritmlәrinin yaradılması, proqram tәminatının işlәnmәsi vә tәtbiqlәri Әliyev Fikrәt Әhmәdәli oğlu Bakı Dövlәt Universiteti Hesabat
7
6
*
25 Fazzi sistemlәr üçün optimal sintez mәsәlәlәri Şıxlinskaya Reyhan Yusif qızı Bakı Dövlәt Universiteti Hesabat
2
2
*
26 İnteqral, diferensial vә inteqro-diferensial tәnliklәrin әdәdi hәllinә irәliyәqaçma üsulunun tәtbiqi vә mikrobioloji vә ekoloji proseslәrin tәdqiqindә rolunun araşdırılması İbrahimov Vaqif Rza oğlu Bakı Dövlәt Universiteti Hesabat
22
12
*
27 Kәsilәn әmsallı elliptik tip operator-diferensial tәnliklәr üçün sәrhәd mәsәlәlәri Mirzәyev Sabir Sultanağa oğlu Bakı Dövlәt Universiteti Hesabat
3
1
*
28 Maqnit sahәsinin polimer vә nanomaqnetit әsaslı nanokompozitin mexaniki, termodinamik vә elektrik xassәlәrinә tәsirinin tәdqiqi Ramazanov Mәmmәdәli Әhmәd oğlu Bakı Dövlәt Universiteti Hesabat
1
*
*
29 Markov zәnciri üçün sәrhәd mәsәlәlәrindә limit teoremlәri vә onların bәzi tәtbiqlәri Rәhimov Fәda Hәnnan oğlu Bakı Dövlәt Universiteti Hesabat
4
*
*
30 T Buğa vә Ae/Be Herbig tipli ulduzlarda ulduzәtrafı aktivlik İsmayılov Nәriman Zeynalabdı oğlu Bakı Dövlәt Universiteti Hesabat
7
1
*
31 Verilmiş reoloji xassәlәrә malik polisaxarit hidrogelinin alınmasının fiziki-kimyәvi әsaslarının işlәnib hazırlanması İmamәliyev Abbas Rәhim oğlu Bakı Dövlәt Universiteti Hesabat
1
2
*

 Kimya elmləri  

32 Müasir vә perspektiv tәlәblәrә cavab verәn aşqar, sürtkü yağları, yanacaq vә xüsusi mayelәrin yaradılmasının beynәlxalq standartlara uyğun maddi-texniki tәminatı Mövsümzadә Mirzә Mәmmәd oğlu Aşqarlar Kimyası İnstitutu Hesabat
*
*
*
33 Güclәndirilmiş gәmi dizellәri üçün yerli xammal әsasında M-20B2Ф tipli motor yağının yaradılması Nağıyeva Elmira Әli qızı Aşqarlar Kimyası İnstitutu Hesabat
3
6
*
34 Yağlar, yanacaqlar vә yağlayıcı-soyuducu mayelәrin effektiv mühafizә vasitәlәrinin işlәnib hazırlanması Mәmmәdova Pәrvin Şamxal qızı Aşqarlar Kimyası İnstitutu Hesabat
*
*
*
35 Pestisidlәrin saxlanılma yerlәrindә çirklәnmiş torpaqların tәmizlәnmәsinin elmi әsaslarının işlәnilmәsi Mәmmәdov Elnur Şamxal oğlu Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu Hesabat
*
*
*
36 Çoxkomponentli üzvi vә piqment qalıqlarının su mәnbәlәrindәn ekstraksiya üsulu ilә ayrılması vә onların resirkulyasiyası texnologiyasının işlәnmәsi Әliyev Ağadadaş Mahmud oğlu Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu Hesabat
1
1
*
37 Merkaptanlı neft mәhsullarının demerkaptanizasiyası üçün yeni ekoloji tәmiz katalitik sistemlәrin yaradılması Әfәndi Arif Cavanşir oğlu Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu Hesabat
*
1
*
38 Plazma-kimyәvi funksionallaşdırılma vә piroliz yolu ilә odadavamlı, antioksidlәşdirici vә yüksәk katalitik xassәlәrә malik müxtәlif növ karbon nanostrukturların alınması Zeynalov Eldar Bahadır oğlu Neft-Kimya Proseslәri İnstitutu Hesabat
10
6
*
39 Nanostrukturlaşmış Fe2O3 tәrkibli katalizatorların sintezi vә onların sudan hidrogenin alınması reaksiyasında tәdqiqi Qasımov Azәr Әlibala oğlu Neft-Kimya Proseslәri İnstitutu Hesabat
5
5
*
40 İon-maye tәrkibli ekstragentlә yağ fraksiyalarının selektiv tәmizlәnmә texnologiyasının elmi әsaslarının işlәnib hazırlanması İbrahimova Minavәr Cәfәr qızı Neft-Kimya Proseslәri İnstitutu Hesabat
10
7
*
41 Müasir vә perspektiv  texnikanın tәlәblәrinә cavab verәn mürәkkәb efir tipli yeni sintetik sürtkü yağlarının yaradılması Qurbanov Hüseyn Namaz oğlu Neft-Kimya Proseslәri İnstitutu Hesabat
6
7
*
42 Zәrif üzvi sintezin mikroorqanizmlәrin iştirakı ilә inkişaf etdirilmәsi Vәliyev Mәmmәd Hüseynәli oğlu Polimer Materialları İnstitutu Hesabat
6
5
*
43 Tәbii radioaktiv radium izotoplarının effektiv sorbentlәrinin alınması vә sorbsiya xassәlәrinin tәdqiqi Qәribov Adil Abdulxalıq oğlu Radiasiya Problemlәri İnstitutu Hesabat
*
*
*
44 Polifunksional polimerlәrin sintezi vә onların Kür çayının ağır metal, radionuklid çirklәndiricilәrinin region ekosisteminә tәsirinin qiymәtlәndirilmәsindә tәtbiqi Әzizov Abdulsәid Әbdülhәmid oğlu Bakı Dövlәt Universiteti Hesabat
1
8
*
45 Ağır p -elementlәrinin laylı tellurid vә selenidlәri әsasında topoloji izolyatorlar vә termoelektrik materialların sintezi vә xassәlәrinin tәdqiqi Babanlı Mәhәmmәd Baba oğlu Bakı Dövlәt Universiteti Hesabat
11
10
*

 Yer haqqında elmlər    

46 Azәrbaycan nefti Әliyev Adil Abas Әli oğlu Geologiya və Geofizika İnstitutu Hesabat
*
*
*
47 "Yer elmlәri: yeni yanaşmalar vә nailiyyәtlәr" adlı 4-cü beynәlxalq elmi konfrans Babayev Qulam Rüstәm oğlu Geologiya və Geofizika İnstitutu  -
 
 
 
48 Qafqaz-Xәzәr regionunun paleo vә müasir dinamikası: müasir cihazların tәtbiqi ilә paleomaqnit vә geotermal mәlumat bazasının yenilәnmәsi İsayeva Mәnijә İsa qızı Geologiya və Geofizika İnstitutu Hesabat
*
*
*
49 Yüksәk P vә T şәraitindә Azәrbaycanın mәhsuldar kollektorlarının etalon xüsusiyyәtlәrinin çoxkomponentli petrofiziki öyrәnilmәsinin texnologiyası Balakişibәyli Şahin Abdulhәlim oğlu Geologiya və Geofizika İnstitutu Hesabat
*
*
*
50 Xәzәr dәnizinin Azәrbaycan sahil zonasının idarәçiliyinin üçölçülü GİS modelinin işlәnilmәsi (Samur-Şabran sahәsi üzrә) Mәmmәdov Ramiz Mahmud oğlu Coğrafiya İnstitutu Hesabat
2
1
*
51 Azәrbaycanın Şamaxı-İsmayıllı seysmogen bölgәsinin 1D vә 3D sürәt modeli Әsәdov Tofiq Babulla oğlu Respublika Seysmoloji Xidmәt Mәrkәzi Hesabat
*
*
*
52 Azәrbaycan Respublikası әrazisindә aviasiya üçün tәhlükәli atmosfer hadisәlәrinin fiziki-statistik tәhlili vә proqnoz metodları Hüseynov Nazim Şәkәr oğlu Milli Aviasiya Akademiyası Hesabat
4
5
1
53 Azәrbaycanın tәbii bitum vә yanar şistlәrinin tәdqiqi Babayev Fikrәt Rzaqulu oğlu Azәrbaycan Texniki Universiteti Hesabat
2
1
*
54 Kiçik Qafqaz ada paleoqövsünün vulkano-plutonik komplekslәrindә inteqral geoloji-genetik modellәrin dinamik filizәmәlәgәtirmә sistemlәri vә qızıl filizi yataqlarının mәkan-zaman tәkamülü Babazadә Vasif Mәmmәd Ağa oğlu Bakı Dövlәt Universiteti Hesabat
3
2
*
55 Azәrbaycanda tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin tikinti vә bağlayıcı materiallarının tәrkibinin vә yaşının elmlәrarası innovasiyalarla öyrәnilmәsi Çıraqov Mәmmәd İsa oğlu Bakı Dövlәt Universiteti Hesabat
1
4
*
56 Naxçıvan Muxtar Respublikası kәhrizlәrinin tarixi inkişaf yolu, müasir vәziyyәti vә onlardan sәmәrәli istifadәyә dair tәkliflәrin hazırlanması Quliyev Әlövsәt Gülüş oğlu Naxçıvan Dövlәt Universiteti Hesabat
2
1
*

Biologiya, tibb və aqrar elmləri 

57 Respublikada biologiya vә tibb sahәsindә ultrastruktur tәdqiqatların müasir sәviyyәdә tәşkili üçün Transmissya Elektron Mikroskopunun, müvafiq cihaz, avadanlıq vә materialların alınması Qasımov Eldar Köçәri oğlu Azәrbaycan Tibb Universiteti Hesabat
1
*
*
58 Onkoloji xәstәlәrdә angiogenezin immunohistokimyәvi göstәricilәrinin tәyini әsasında xәstәliyin diaqnostik vә proqnostik nәticәlәrinin yaxşılaşdırılması Muradov Habil Kamil oğlu Azәrbaycan Tibb Universiteti Hesabat
1
*
*
59 Azәrbaycanda talassemiya sindromlarının molekulyar әsaslarının vә genetik mutasiyaların xәstәliyin klinik gedişinә tәsirinin tәdqiqi Әsәdov Çingiz Daşdәmir oğlu Elmi-Tәdqiqat Hemotologiya vә Transfuziologiya İnstitutu Hesabat
6
2
*
60 Kәnd tәsәrrüfatı bitkilәri toxumlarının ekoloji saxlanması üçün ozonlaşdırma texnologiyasının işlәnmәsi vә avadanlığın sәnaye nümunәlәrinin hazırlanması Nizamov Telman İnayәt oğlu "Azәrbaycan Hava Yolları" QSC, Milli Aviasiya Akademiyası Hesabat
2
2
*
61 Azәrbaycanda meyvә-tәrәvәz bitkilәrini yoluxduran biotik stres faktorlarının molekulyar diaqnostikası vә onlardan mühafizә yolları Qasımova Fazilә İmtu qızı Botanika İnstitutu Hesabat
9
1
2
62 Zәfәranın (Crocus sativus L. ) biotexnoloji çoxaldılma üsullarının işlәnib hazırlanması Qaragözov Tofiq Hüsnü oğlu Botanika İnstitutu Hesabat
*
1
*
63 2011-ci il Avropa Biotexnologiya Konqresindә "Gen sәrhәdlәrinin kompyuter vasitәsilә tanınması" mövzusunda  mәruzә Şahmuradov İlham Әyyub oğlu Botanika İnstitutu Hesabat
*
*
*
64 Azәrbaycanda paxlalı (noxud, mәrcimәk) әrzaq bitkilәrinin quraqlığa davamlı formalarının tәdqiqi vә mәhsuldarlıq meyarlarının müәyyәn edilmәsi Әmirov Litfer Әlisultan oğlu Genetik Ehtiyatlar İnstitutu Hesabat
2
2
*
65 Azәrbaycanda, xüsusi halda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bitәn yabanı vә mәdәni buğdaların vә egilopsların tәbii areallarının aşkar edilmәsi, seleksiyada istifadәsi vә toplanmış nümunәlәrin molekulyar sitogenetik metodlarla tәdqiqi Әminov Naib Xalıq oğlu Genetik Ehtiyatlar İnstitutu Hesabat
3
1
*
66 Ekstremofil kultura kolleksiyasının yaradılması vә ekstrem fermentlәr mәnbәyi kimi tәdqiqi Atakişiyeva Yamәn Yusif qızı Mikrobiologiya İnstitutu Hesabat
2
*
*
67 Azәrbaycan faunasının cücülәr sinfinin öyrәnilmәmiş qruplarının tәdqiqi, onların statuslarının, nadirlik dәrәcәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi Әliyev Xalid Әli ağa oğlu Zoologiya İnstitutu Hesabat
5
*
*
68 Naxçıvan Muxtar Respublikasında rәsmi dәrman bitkilәrinin genefondunun müәyyәnlәşdirilmәsi, tәbii ehtiyatı bol olan rәsmi dәrman bitkilәrindәn sәmәrәli istifadә olunması vә mühafizәsinin elmi әsasları Talıbov Tariyel Hüseynәli oğlu Naxçıvan Bölmәsi, Bioresurslar İnstitutu Hesabat
4
2
*

Humanitar və ictimai elmlər

69 İlkin sivilizasiyaları әks etdirәn arxeoloji komplekslәr (Göytәpә neolit dövrü abidәsi - açıq sәma altında arxeopark) Quliyev Fәrhad Eldar oğlu Arxeologiya vә Etnoqrafiya İnstitutu Hesabat
*
*
1
70 Muradxan dәfinәsi Quliyev Akif Arif oğlu Arxeologiya vә Etnoqrafiya İnstitutu -
*
*
1
71 "Naxçıvan tarixi" (iki cilddә) Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu Tarix İnstitutu Hesabat
*
*
*
72 İslam mәdәni bölgәsi fәlsәfә tarixinin dünya fәlsәfә tarixindә yeri vә rolunun elmi dәyәrlәndirilmәsi mәqsәdinә yönәlmiş forumun yaradılması Quluzadә Zümrüd Әliqulu qızı Fәlsәfә İnstitutu Hesabat
*
*
*
73 XX-XXI әsrlәrdә İslam fәlsәfәsinin әn yeni inkişaf istiqamәtlәri Bünyadzadә Könül Yusif qızı Fәlsәfә İnstitutu Hesabat
5
*
*
74 Azәrbaycan regionlarında insan kapitalının tәşәkkülünün potensial mәnbәlәri (sosioloji hәmsәrhәd fәnn nәzәriyyәlәrindәn strateji yönümlü sosial texnologiyaların işlәnib hazırlanmasına doğru) Әzimova Rәfiqә Cәlil qızı Fәlsәfә İnstitutu Hesabat
*
*
*
75 Tәbii ehtiyatların istismarının maliyyә-iqtisadi vә ekoloji tarazlığa tәsirinin modellәşdirilmәsi Hәsәnli Yadulla Hәmdulla oğlu İdarəetmə Sistemləri İnstitutu Hesabat
1
*
*
76 Azәrbaycanda dayanıqlı iqtisadi inkişafın tәmin edilmәsindә fiskal vә monetar siyasәtin әlaqәlәndirilmәsi mexanizminin qiymәtlәndirilmәsi vә onun tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi Hәsәnov Rasim Tapdıq oğlu Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universiteti Hesabat
*
*
*
77 Onomastik elmlәr üzrә XXIV Beynәlxalq Konqresdә (İCOS) mәruzә Fәrәcullayeva Elmira Nadir qızı Bakı Dövlәt Universiteti Hesabat
*
1
*
78 Xüsusi iqtisadi zonaların tәtbiqi problemlәri Әliyev Şәfa Tiflis oğlu Sumqayıt Dövlәt Universiteti -
*
*
1
79 XI-XV әsr qәdim rus yazı abidәlәrindә qәdim türk etnoeydemlәri Әsәdov Zahir Vahid oğlu M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlәt Universitenin Bakı filialı Hesabat
14
1
*
80 "İnnovasiya texnologiyalarının transferi: marketinq vә müqavilәlәrin bağlanması" mövzusunda beynәlxalq seminar Sadıqov Әminağa Bәhmәn oğlu QHT-Әqli Mülkiyyәt vә İnnovasiya İctimai Birliyi  -
 
 
 

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR