ENG

2011-Cİ İL ÜÇÜN GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏRİN 1-Cİ QRANT MÜSABİQƏSİ

(EİF/GAM-2011-2(4)) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihәnin adı

Rәhbәrin S.A.A.

Rәhbәrin işlәdiyi qurumun adı

 Hesabat

Məqalə

Tezis

Kitab

Sayı

Fizika-riyaziyyat vә texnika elmlәri 

1

Riyazi modelә әsasәn Ge1-xSix (0≤x≤0.15)monokristallarının әrintinin istiqamәtlәndirilmiş konsentrasion ifrat soyudulması üsulu ilә alınması

Ağamalıyev Zöhrab Әdalәt oğlu

Fizika İnstitutu

Hesabat

*

*

*

2

Enerji sistemlәrinin ekoloji problemlәrinin hәlli üzrә elmi tutumlu yeni effektiv texnoloji üsullar

Hüseynov Hüseyn Cәlil oğlu

Fizika İnstitutu

Hesabat

1

1

*

3

Xәtti müsbәt operatorların yaxınlaşmasının tәdqiqi

Mәmmәdova Aynur Nizami qızı

Riyaziyyat vә Mexanika İnstitutu

Hesabat

1

1

*

4

Hәyәcanlanmış eksponent sisteminin Lebeq fәzalarında bazislik xassәlәrinin tәdqiqi

Muradov Toğrul Rafael oğlu

Riyaziyyat vә Mexanika İnstitutu

Hesabat

1

*

*

5

Azәrbaycan universitetlәrinin vebometrik reytinqinin keçirilmәsi konsepsiyasının hazırlanması

Mәmmәdov Әrşad Yaşar oğlu

“Land” Ltd

Hesabat

2

*

*

Yer haqqında elmlәr 

6

Gәdәbәy filiz sahәsindә zәrәrsiz xlorid metodu ilә geotexnoloji işlәrin aparılmasının araşdırılması

Ağayev Әli Nәsir oğlu

Geologiyavə Geofizika İnstitutu

Hesabat

*

1

*

7

Böyük Bakı timsalında urbanizә olunmuş әrazilәrin radio-geokimyәvi sahәlәrinin geoloji vә ekoloji aspektlәri

Novruzov Niyazi Alxan oğlu

Radiasiya Problemlәri İnstitutu

Hesabat

*

1

*

8

Azәrbaycanda milli parkların әtraf mühitә tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi vә davamlı inkişaf sәnәdinin hazırlanması (Göygöl Milli Parkı timsalında)

Nuriyev Elşәn Rәşad oğlu

Torpaqşünaslıq vә Aqrokimya İnstitutu

Hesabat

*

*

*

Biologiya, tibb vә aqrar elmlәri 

9

Xәzәrin Azәrbaycan sahillәrindәn ayrılmış mikroorqanizmlәrlә aşağı temperaturda neft vә neft mәhsullarının biodeqradasiyasının öyrәnilmәsi

Babaşlı Aynur Әmirxan qızı

Mikrobiologiya İnstitutu

Hesabat

1

1

*

10

Q-6-FD ferment çatışmazlıqlı eritrositlәrdә yüksәk gәrginlikli elektrik sahәsinin tәsiri ilә induksiyalaşan oksidlәşdirici proseslәrin xemilüminessensiya üsulu ilә öyrәnilmәsi

Quliyeva Ruhiyyә Tahirağa qızı

Fizika İnstitutu

Hesabat

3

3

*

11

Şabalıdyarpaq palıdın (Quercus castaneifolia C.A.Mey) dendroxronoloji tәdqiqi

Seyfullayev Fәrid Samәddin oğlu

Mәrkәzi Nәbatat Bağı

Hesabat

*

*

*

12

Birincili sümük şişi olan xәstәlәrin orqansaxlayıcı müalicәsindә optimal endoprotezin seçilmәsi ilә xәstәlәrin hәyat keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması

Tağıyev Şamil Dilqәm oğlu

Azәrbaycan Tibb Universiteti

Hesabat

*

*

*

13

Yenidoğulanlar üçün infra-qırmızı spektroskopiya müayinә aparatının alınması vә tәtbiqi

Muxtarova Sevinc Nәbi qızı

Azәrbaycan Tibb Universiteti

-

*

*

*

14

Qırtlaq xәrçәngi xәstәliyinin mikrolarinqal cәrrahiyyә ilә müalicәsindә lazerin tәtbiqi

Hacıyev Yusif Nadir oğlu

Azәrbaycan Tibb Universiteti

-

*

*

*

15

Radiasiyanın xroniki tәsiri şәraitindә yetişәn bitkilәrin antioksidant müdafiә sisteminin elementlәri әsasında radiorezistentlik xüsusiyyәtlәrinin öyrәnilmәsi

Orucova Cәmalә Rafiq qızı

Radiasiya Problemlәri İnstitutu

Hesabat

*

1

*

16

Nanohissәciklәrin bitki hüceyrәlәrinin plazmatik membranının elektrik parametrlәrinә tәsiri

Ağayeva Nәrgiz Cәmalәddin qızı

Bakı Dövlәt Universiteti

Hesabat

*

*

*

17

Qala tarixi-etnoqrafik qoruğu vә yaxın әrazilәrdә bioekoloji vәziyyәtin kompleks tәdqiqi

Hacıyeva Dilarә Elman qızı

Bakı Dövlәt Universiteti vә "EkoSfera" Sosial-Ekoloji Mәrkәzi

Hesabat

*

6

*

Kimya elmlәri

18

Suyun sәthinә dağılmış neftin nazik tәbәqәsini kәnar etmәk üçün ekoloji zәrәrsiz sәthi-aktiv reagentlәrin sintezi vә tәdqiqi

Rәhimov Rәvan Abdullәtif oğlu

Neft- Kimya Proseslәri İnstitutu

Hesabat

4

4

*

19

Metanın asetilenә katalitik oksidlәşdirici çevrilmәsi reaksiyasının öyrәnilmәsi

Mәmmәdova Ülviyyә Әhmәd qızı

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

Hesabat

2

4

*

20

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeraltı sәrvәtlәrindәn yeni yüksәktemperatura davamlı istilikizolyasiya materiallarının, seolitlәrin alınma metodlarının işlәnilmәsi

Mәmmәdova Günel Aslan qızı

Naxçıvan Bölmәsi Tәbii Ehtiyatlar İnstitutu

Hesabat

6

5

1

Humanitar vә ictimai elmlәr 

21

Qarabağın neolit-eneolit dövrü abidәlәrinin elektron qeydiyyatı vә xәritәlәşdirilmәsi
QEYD: 3 layihә birlәşdirilir vә yeni ad tәklif olunur:
ʺAzərbaycanın qərb rayonlarında müxtəlif dövr arxeoloji abidələrin elektron qeydiyyatı və xəritələşməsiʺ

Almәmmәdov Xәqani İmran oğlu

Arxeologiya vә Etnoqrafiya İnstitutu

Hesabat

*

*

2

22

Gәnc alimlәrin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası çәrçivәsindә gәnc alimlәrin elmi konfransı

Әhmәdov Vüsal Әliqismәt oğlu

Gәnclәrin İntellektual İnkişaf Mәrkәzi

-

 

 

 

23

Moldova Respublikası Komrat Dövlәt Universitetindә qaqauz әdәbiyyatı ilә bağlı elmi tәcrübәkeçmә

İsmayılova Jalә Hafiz qızı

Әdәbiyyat İnstitutu

Hesabat

*

*

*

24

Goranboy rayonunda müqayisәli üstünlüyә malik kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinin iqtisadi әsaslandırılması

Hәtәmov Anar Nizami oğlu

Azәrbaycan Dövlәt Aqrar Universiteti

Hesabat

*

*

*

25

Azәrbaycan Cümhuriyyәti (1918-1920- ci illәr) tarixi Osmanlı arxiv sәnәdlәrindә

Qafarov Vasif Vaqif oğlu

Azәrbaycan Universiteti

Hesabat

*

*

1

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR