ENG

2013-CÜ İL ÜÇÜN GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏRİN 2-Cİ QRANT MÜSABİQƏSİ

(EİF/GAM-2-2013-2(8)) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihәnin adı

Rәhbәrin S.A.A.

Rәhbәrin işlәdiyi qurumun adı

Hesabat

Məqalə

Tezis

Kitab

Sayı

 

Fizika-riyaziyyat vә texnika elmlәri

 

 

 

 

 

 

1

Xüsusi törəməli parabolik və elliptik tipli tənliklər üçün bəzi yeni aradan qaldırıla bilən məxsusiyyət məsələləri

Məmmədova Vəfa
Əkrəm qızı

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Hesabat

*

*

*

2

Çəkili Smirnov siniflərində Faber çoxhədlilərindən ibarət bazislər

Sadıqova Səbinə Rahib qızı

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Hesabat

2

*

*

3

Elektron-dövlətin qurulması proseslərinin təşkili və idarə olunması mexanizmlərinin işlənilməsi

Yusifov Fərhad Firudin oğlu

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

Hesabat

7

5

*

4

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi, Batabat Astrofizika Rəsədxanasının müasir işıqqəbuledici cihaz və avadanlıqlarla təchiz edilməsi

Tahirov Mirhəsən Məmməd oğlu

Naxçıvan Bölməsi, Batabat Astrofizika Rəsədxanası

Hesabat

*

*

*

5

Qeyri-lokal sərhəd şərtli, verilmiş və verilməmiş başlanğıc şərtli diferensial tənliklərə nəzərən sərhəd, tərs-əmsal və optimallaşdırma məsələlərinin ədədi həlli

Əşrəfova Yeganə Ramiz qızı

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu

Hesabat

22

21

*

6

Elliptik tip operator-differensial tənliklərin həll olunma məsələlərinin tədqiqi

Qasımova Günel Mirbala qızı

Bakı Dövlət Universiteti

Hesabat

4

1

*

 

Yer haqqında elmlәr

 

 

 

 

 

 

7

Hava gəmilərinin emissiyalarının atmosfer və iqlim dəyişmələrində rolu

Mürsəlov Ravil Gülbala oğlu

Milli Aviasiya Akademiyası

Hesabat

1

1

*

8

Azərbaycanda ayrılıqda götürülmüş geotermal obyektlərin enerji potensialının qiymətləndirilməsi və istifadə perspektivlərinin araşdırılması (Carlı quyusu timsalında)

Məmmədov Veysəl Ələkbər oğlu

Geologiya və Geofizika İnstitutu

Hesabat

*

1

*

9

"Fundamental və tətbiqi geologiya elmi gənc alimlərin gözü ilə: nailiyyətlər, perspektivlər, problemlər və onların həlli yolları" adlı 5-ci beynəlxalq konfrans

Ələsgərova Şəfiqə Mir Ramiz qızı

Geologiya və Goefizika İnstitutu

-

 

 

 

10

Naxçıvan Muxtar Respublikasında miqrasiyanın demoqrafik proseslərə təsirinin Coğrafi İnformasiya Sistemləri texnologiyası ilə tədqiqi

Tahirova Hicran Mirəhməd qızı

Bakı Dövlət Universiteti

Hesabat

3

*

1

 

Biologiya, tibb vә aqrar elmlәri

 

 

 

 

 

 

11

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində becərilən və Genbankda saxlanılan buğda genotiplərinin sarı və qonur yarpaq pasına davamlılıq potensialının molekulyar- genetik metodlarla qiymətləndirilməsi

Rüstəmova Samirə Məhəmməd-rəhim qızı

Botanika İnstitutu

Hesabat

4

4

*

12

Azərbaycanın herbari tip nüsxələrinin Avropa virtual herbari informasiya bazasına daxil edilməsi və tətbiqi

Dadaşova Aidə Qüdrət qızı

Botanika İnstitutu

Hesabat

*

*

*

13

Çəyirdəkli meyvə ağaclarından fitopatogen mikroorqanizmlərin ayrılması və mikrob lipidlərinin bioloji nəzarət agenti kimi yoxlanılması

Baxşəliyeva Könül Fərrux qızı

Mikrobiologiya İnstitutu

Hesabat

2

1

*

14

Qadın cinsiyyət sistemi xərçənginin erkən diaqnostikası və proqnozunda təcili (frozen) və elektron mikroskopiyanın tətbiqi

Səfərova Samirə İlyas qızı

Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası

-

*

*

*

15

Günəbaxan odlucası misalında bitki zərərvericilərinin ölümünə və çoxalmasına qida amili kimi protein və yağların təsirinin tədqiqi

İsmayıl-zadə Nəzakət Namik qızı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Hesabat

3

2

*

16

Yenidoğulanlarda nekrotik enterokolitin erkən diaqnostikası, klinikası və müalicə prinsipləri

Gülüşova Afət Arzulla qızı

Elmi- Tədqiqat Pediatriya İnstitutu

Hesabat

1

*

*

17

Yumurtalıqların polikistozunda antiovarial anticisimlərin yaratdığı disfunksional dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi

Qəhrəmanova Xuraman İbadulla qızı

Ginekologiya və Perinatologiyanın İnkişafına Dəstək” İctimai Birliyi

Hesabat

1

*

*

 

Kimya elmlәri

 

 

 

 

 

 

18

Metal xalkohalogenidləri əsasında yeni çoxkomponentli funksional materialların işlənməsi

Babanlı Dünya Məhəmməd qızı

Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu

Hesabat

6

4

*

19

Polimer mühitində metal nanozərrəciklərinin olçüsünü və zeta potensialını təyin edən Zetasizer Nano ZS90 (Malver, Böyük Britaniya) markalı elmi cihazının tədqiqatlarda tətbiqi

Tapdıqov Şamo Zöhrab oğlu

Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu

-

*

*

*

20

Bioloji bərpa olunan xammal əsasında neft-kimya məhsulları çeşidlərinin artırılması

Məmmədova Aygün Malik qızı

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Hesabat

*

*

*

21

Sürtkü materiallarının istismar keyfiyyətini artıran müxtəlif funksional təsirli yeni aşqarların alınması

Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu

Aşqarlar Kimyası İnstitutu

Hesabat

4

2

1

 

Humanitar vә ictimai elmlәr

 

 

 

 

 

 

22

Elmin və informasiya- kommunikasiya texnologiyalarının inkişafının müasir bədii yaradıcılıq prosesinə təsiri

Yaqubova Maral Rafiq qızı

Ədəbiyyat İnstitutu

Hesabat

1

2

*

23

Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi sahəsində innovativ texnologiyaların tətbiqi: problemlər və perspektivlər

Cahangirli Cahangir Xanoğlan oğlu

Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Hesabat

*

*

*

24

İnformasiya cəmiyyəti müasir müdafiə və hücum sisteminin əsası kimi

Qasımov Səyavuş Kamran oğlu

Bakı Avrasiya Universiteti

-

 

 

 

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR