ENG

2012-Cİ İLİN ƏSAS QRANT MÜSABİQƏSİ (EİF-2012-2(6)) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ

YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabat

Məqalə Tezis Kitab
Sayı
 Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri
1
Məmmədov Nazim Timur oğlu
Fizika İnstitutu
Hesabat
1
*
*
2
Metal oksid və fibroin əsaslı perspektiv monomolekulyar və çoxlaylı quruluşlar
Hüseynov Emil Kamiloviç
Fizika İnstitutu
Hesabat
5
*
*
3
Həsənov İlham Soltan oğlu
Fizika İnstitutu
2
*
*
4
Nuriyev Hidayət Rəhim oğlu
Fizika İnstitutu
2
3
*
5
Salmanov Vaqif Müseyib oğlu
Bakı Dövlət Universiteti
4
*
*
6
Cəfərov Elçin İman oğlu
Fizika İnstitutu
9
3
1
7
Məmmədov Fərman İmran oğlu
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
9
*
*
8
Hacıbəyov Mübariz Qafarşah oğlu
Milli Aviasiya Akademiyası və AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
1
*
*
9
Mirsəlimov Vaqif Mirəhməd oğlu
Azərbaycan Texniki Universiteti
*
1
*
10
Quluzadə Cəfər Müseyib oğlu
Bakı Dövlət Universiteti
3
1
*
11
Məmmədov Turan Şakir oğlu
İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
2
*
*
12
Yeni mürəkkəb perovskitəbənzər oksidlərin (Ba4Na2Nb10O30-Ba1.65Sr3.35Nb10O30, Ba4Sm2Fe2Nb8O30, Ba4Gd2Fe2Nb8O30, PbFe0,5Nb0,5O3, PbMg0,5W0,5O3-BiFeO3, NaNbO3, PbTiO3) termofiziki xassələrinin sinxron termiki analiz üsulu ilə tədqiqi üçün STA 449 F1 Jupiter® sinxron termoanalizatorun alınması və quraşdırılması
Məmmədov Əli İsa oğlu
Fizika İnstitutu
Hesabat
*
*
*
13
Əkpərov Zeynal İba oğlu
Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
Hesabat
4
*
*
Yer haqqında elmlәr   
14
Kərimov Rauf Baləhməd oğlu
Geologiya və Geofizika İnstitutu
2
4
*
15
İsmayılov Mirnuh Cavad oğlu
Coğrafiya İnstitutu
2
1
*
16
Kosmik texnologiya əsasında təbii ehtiyatların və ətraf mühitin operativ qiymətləndirilməsinin vahid inteqral sisteminin yaradılması
İbrahimova Sevda Rafiq qızı
Milli Aviasiya Akademiyası və Milli Aerokosmik Agentliyinin Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu
*
*
*
17
Feyziyev Fikrət Malik oğlu
Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
*
*
*
Biologiya, tibb vә aqrar elmlәri   
18
Azərbaycanda uşaqlar arasında ürəyin anadangəlmə kiçik inkişaf anomaliyalarının erkən aşkarlanması meyarları
İsayev İbrahim İsa oğlu
Azərbaycan Tibb Universiteti
Hesabat
*
*
*
19
Şirvani Tamilla Stepanovna
Botanika İnstitutu
4
8
*
20
Feyziyev Yaşar Mirzə oğlu
Botanika İnstitutu
5
5
*
21
Nəsibova Aygün Namiq qızı
Radiasiya Problemləri İnstitutu
1
3
*
22
Manafov Asif Abbas oğlu
Zoologiya İnstitutu
2
*
*
23
Kardiocərrahiyyədə Kök Hüceyrə tətbiqi
Musayev Kamran Kazım oğlu
Mərkəzi Klinika MMC
*
*
*
24
Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu
Zoologiya İnstitutu
*
*
1
25
Əlirzayeva Esmira Həsən qızı
Botanika İnstitutu
-
 
 
 
26
Abbasov Pərviz Akif oğlu
Azərbaycan Tibb Universiteti
*
*
*
27
Həşimli Ramil Mürşüd oğlu
Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu
1
4
*
Kimya elmlәri
28
Litvişkov Yuriy Nikolayeviç
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu
3
2
*
29
Əhmədov Ələddin İslam oğlu
Aşqarlar Kimyası İnstitutu
1
*
*
30
Əkbərov Oqtay Hümmət oğlu
Bakı Dövlət Universiteti
3
*
*
31
Kimyəvi reaksiyalar üçün yüksək effektivliyə malik katalizatorların seçilməsi və kataliz mexanizminin öyrənilməsi
Əhmədov Vaqif Məlik oğlu
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu
*
*
*
Humanitar vә ictimai elmlәr   
32
Səlimov Sulduz Mürşüd oğlu
İqtisadiyyat İnstitutu
7
5
*
33
Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu
Naxçıvan Bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu
7
*
1
34
Babayev Rafiq Təvəkgül oğlu
Naxçıvan Bölməsi Dil, Ədəbiyyat və İncəsənət İnstitutu
*
*
1
35
Əli-zadə Hikmət Abdul oğlu
Bakı Dövlət Universiteti
6
3
1
36
Azərbaycanda 0-5 yaşlı uşaqların psixoloji qiymətləndirilməsi-DİSC (Uşaq inkişafının qiymətləndirilməsi aləti) metodikasının Azərbaycan mühitinə kross-kultural adaptasiyası
Əliyeva Turanə Əlvan qızı
Bakı Dövlət Universiteti
4
4
1
37
Məmmədova Gülçöhrə Hüseyn qızı
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
-
*
*
1
38
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi Bərpa laboratoriyasının müasir avadanlıq, cihaz və qurğularla təchiz olunması
Zəvərli Təhsib ƏmirYusif oğlu
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Hesabat
*
*
*

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR