ENG

2013-CÜ İL ÜÇÜN 1-Cİ QRANT MÜSABİQƏSİ (EİF-2013-9(15)) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ

YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə
rəhbərinin
soyadı, adı,
atasının adı

Layihə
rəhbərinin
işlədiyi
qurumun adı

Hesabat

Məqalə Tezis Kitab
Sayı
 
Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri
           
1
A3B3C6zəncirvari quruluşlu kristalların dielektrik relaksasiyasının tədqiqi və superion keçiriciliyinin əsasında yüksək tutumlu akkumulyatorun hazırlanmasının mümkünlüyü Səmədov Oqtay Əbil oğlu Radiasiya Problemləri İnstitutu Hesabat
5
5
*
2
Nanostrukturların qeyri-xətti optik xassələri və metamateriallarda faza effektləri İsmayılov Taryel Hümbət oğlu Bakı Dövlət Universiteti Hesabat
5
5
*
3
SmS və (Ni, Zn) – ferritləri əsasında funksional nanoölçülü elektron və maqnit elementləri Мehdiyev Tələt Rzaqulu oğlu Fizika İnstitutu Hesabat
4
*
*
4
Dizayn, böyümə, İnAsxSb1-x yarımkeçirici lövhələr və onların əsasındakı heterostrukturların xarakteristikaları-infraqırmızı fotoelektronikanın perspektiv materialları Tanrıverdiyev Vahid Əmir oğlu Fizika İnstitutu Hesabat
4
1
*
5
Bismut tellurid əsasında yüksək effektivlikli və mexaniki möhkəm termoelektrik materialların yaradılmasının fiziki əsaslarının işlənilməsi Barxalov Barxal Şaban oğlu Fizika İnstitutu Hesabat
1
5
*
6
Fe və Bi - əsaslı yuxarı temperaturlu ifratkeçiricilərdə aşqarların ifratkeçirici xassələrə təsiri Rəhimov Sədiyar Soltan oğlu Fizika İnstitutu Hesabat
2
5
*
7
RMnO3(R=Gd,Y,Yb)LiNbO3BaTiOmultiferroik / seqnetoelektrik interfeysin maqnitoelektrik effektinin tədqiqi (Beynəlxalq layihə) Seyidov Zakir Yuhənnəs oğlu Fizika İnstitutu Hesabat
2
2
*
8
Real analizin inteqral operatorlarının bəzi funksional fəzalarda məhdudluğu və tətbiqləri Quliyev Vaqif Sabir oğlu Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Hesabat
29
7
*
9
Çoxdəyişənli funksiyaların “ridge” funksiyaların cəmləri şəklində göstərilməsi İsmayılov Vüqar Elman oğlu Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Hesabat
6
1
*
10
Stasionar və qeyri-stasionar parabolik tənliklər “zəif” sistemi üçün tərs məsələlər Axundov Ədalət Yavuz oğlu Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Hesabat
1
6
*
11
Markov bərpa nəzəriyyəsində və ardıcıl statistik analizdə meydana çıxan sərhəd məsələlərinin tədqiqi Rəhimov Fəda Hənnan oğlu Bakı Dövlət Universiteti Hesabat
3
2
*
12
Parabolik və hiperbolik məhdud üç cisim məsələlərinin astronomiyada tətbiqi Məmmədli Azad Hidayət oğlu Naxçıvan Bölməsinin Batabat Astrofizika Rəsədxanası Hesabat
5
2
*

13

Elmi-tədqiqat işlərinin kommersiyalaşdırılmasının səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə innovativ texnologiyaların işlənilməsi və tətbiqi (Beynəlxalq layihə) Babanlı Mustafa Baba oğlu Azərbaycan Texniki Universiteti Hesabat
*
*
*
14
Bulud texnologiyalarında identifikasiya federasiyasının dinamik idarə edilməsi metodlarının işlənilməsi Abdullayeva Fərqanə Cabbar qızı İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu Hesabat
4
1
*
15
Yeni nəsil peyk verilənlərinin və informasiya texnologiyalarının inteqrasiyası əsasında torpaqların şorlaşmasının müasir vəziyyətinin xəritələşdirilməsi və spektral xüsusiyyətlərinin tədqiqi (tədqiqat obyekti: Kür-Araz ovalığı) İsmətova Xosiyat Rəcəbovna Milli Aviasiya Akademiyası Hesabat
1
1
*
16
Yeni yüksək məsaməli katalizator rolunu oynayan nanostruktur materialların alınması və tədqiqi Məlikov Hacı Xəlil oğlu Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, “Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya” Elmi - Tədqiqat İnstitutu Hesabat
2
2
*
17
Beynəlxalq konfrans: “Günəş və Günəş tipli ulduzların dəyişkənliyi: astroseysmologiyadan kosmik havaya qədər” Cəlilov Namiq Sərdar oğlu Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası -
*
*
*
 
Yer haqqında elmlәr
           
18
Yüksək radon konsentrasiyası müşahidə olunan Şamaxı-İsmayıllı və Şəki-Zaqatala zonalarında radonun həcmi aktivliyinin təbiətinin tədqiqi, radon qazının insan səhhətinə təsirinin qiymətləndirilməsi və bu təsirin aradan qaldırılması üçün tədbirlərin işlənilib hazırlanması Əliyev Çinqiz Səid oğlu Geologiya və Geofizika İnstitutu Hesabat
4
*
*
19
Azərbaycanın böyük göllərinin su ehtiyatları, biomüxtəlifliyin qiymətləndirilməsi, onların dəyişmə istiqamətlərinin proqnozlaşdırılması və ətraf ərazilərdə ekzogen geoloji proseslərin geofiziki üsullarla öyrənilməsi (iki layihə birləşdirilmişdir) Məmmədov Vaqif Ağa Əli oğlu Geologiya və Geofizika İnstitutu Hesabat
1
6
*
20
Bakı-Quba və Rusiya sərhəddi avtomobil yolunda nəqliyyatın intensivliyinin biosferə təsir xüsusiyyətləri Əliyev Ənvər Abbas oğlu Coğrafiya İnstitutu Hesabat
2
*
*
21
Azərbaycanda pilot çay hövzələri üzrə ekoloji axımın qiymətləndirilməsi üçün müasir metodologiyanın işlənilməsi İmanov Fərda Əli oğlu Bakı Dövlət Universiteti Hesabat
3
3
*
22
Azərbaycan ərazisində fundamental coğrafi tədqiqatların və Xəzər dənizi ekosisteminin kompleks monitorinqinin həyata keçirilməsinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi Məmmədov Ramiz Mahmud oğlu Coğrafiya İnstitutu -
*
*
*
  Biologiya, tibb vә aqrar elmlәri            
23
Azərbaycanda üzüm bitkisinin virus və fitoplazma xəstəliklərinin molekulyar tədqiqi (Beynəlxalq layihə) Hüseynova İradə Məmməd qızı Botanika İnstitutu Hesabat
4
5
*
24
Azərbaycanda şabalıd xərçəngi: Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E.Barr. populyasiyasının tərkibinin tədqiqi və bioloji mübarizə üçün ötürülə bilən hipovirulentliyin effektivliyi (Beynəlxalq layihə) Ağayeva Dilzarə Nadir qızı Botanika İnstitutu Hesabat
4
1
*
25
Azərbaycanda becərilən və GenBank-da saxlanılan buğda genotiplərinin duzadavamlılıq potensialının molekulyar markerlərlə qiymətləndirilməsi Süleymanov Səftər Yusif oğlu Botanika İnstitutu Hesabat
3
*
*
26
Periodik biokimyəvi proseslərin metabolik kontrol analizi metodunun qurulması Bayramov Şahin Qənbər oğlu Azərbaycan Tibb Universiteti Hesabat
3
*
*
27
Qaraciyər transplantasiyasından və metabolik cərrahiyyədən sonra qaraciyər fibrozu dinamikasının qeyri-invaziv yolla qiymətləndirilməsi Ömərov Tariyel İsgəndər oğlu Azərbaycan Tibb Universiteti Hesabat
*
*
*
28
Texnogen çirklənmiş ərazilərin Olea europae L., Yucca aloifolia L., Opuntia Vulgaris Mill, Rosmarinus officinalis L., Berberis thunbergii DC bitkiləri vasitəsilə təmizlənməsi imkanlarının tədqiqi Zamanova Azadə Paşa qızı Dendrologiya İnstitutu Hesabat
1
*
*
29
Azərbaycan Respublikasının təbii sərvətləri əsasında yeni dərman vasitələrinin hazırlanması üçün əczaçılıq üzrə müasir elmi-tədqiqat laboratoriyasının yaradılması Kərimov Yusif Balakərim oğlu Azərbaycan Tibb Universiteti Hesabat
*
*
*
  Kimya elmlәri            
30
Renium əsasında yarımkeçirici xassəyə malik yeni materialların alınması Salahova Elza Əbdül Əziz qızı Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu Hesabat
5
1
*
31
Ağayev Bahadur Kərim oğlu
Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
4
7
*
32
Allilnaftenat–stirol birgə polimeri neft yağlarına özlülük aşqarı kimi Musayeva Minaxanım Ənvər qızı Aşqarlar Kimyası İnstitutu Hesabat
2
1
*
33
Dizel yanacaqların ekoloji təhlükəsizliyini təmin edən aşqarların yaradılması Mövsümzadə Mirzə Məmməd oğlu Aşqarlar Kimyası İnstitutu Hesabat
*
*
*
34
Asimmetrik sintez əsasında fizioloji fəal maddələrin sintezi və onların antimikrob xassələrinin tədqiqi Əhmədov İdris Məcid oğlu Bakı Dövlət Universiteti Hesabat
3
3
*
  Humanitar vә ictimai elmlәr            
35
Fərhadova Sevil Məmməd Tağı qızı
Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
1
*
3
36
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: inkişaf mərhələləri və problemlər Məmməd Tahirə Qəşəm qızı Ədəbiyyat İnstitutu Hesabat
13
5
5
37
Aşıq yaradıcılığı və dastanlar şərq poetikası və islami dəyərlər baxımından Quliyeva Mahirə Həmid qızı Ədəbiyyat İnstitutu Hesabat
1
1
1
38
Basqal (tarixi-etnoqrafik tədqiqat) Babayev Tofiq Ağababa oğlu Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Hesabat
*
*
1
39
Naxçıvan toponimlərinin elmi-linqvistik tədqiqi Bağırov Adil Nəsib oğlu Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu Hesabat
1
*
*
40
Sami dillərinin müqayisəli qrammatikası (ərəb və ibri dilləri) Heybətov Heybət Hüseynağa oğlu Bakı Dövlət Universiteti Hesabat
6
*
*
41
İnsan potensialına əsaslanan sosial müəssisələr Azərbaycanda icmaların davamlı innovativ inkişaf texnologiyası kimi Rəhimli Rəcəb Zakir oğlu Dövlət İdarəçilik Akademiyası Hesabat
7
*
1
42
Müasir Azərbaycan Şərq-Qərb kontekstində və multikulturalizm Məmmədxanova Naidə Caməli qızı Bakı Slavyan Universiteti Hesabat
10
2
1
43
Aqrar istehsal strukturunun diversifikasiyasının iqtisadi əsaslandırılması (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun misalında) Hüseynov Məhərrəm Cəlal oğlu Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Hesabat
*
2
1
44
Azərbaycan Respublikasında davamlı sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və ekonometrik modelləşdirmə vasitəsi ilə qiymətləndirilməsi İsgəndərov Ramiz Kamal oğlu Azərbaycan Texniki Universiteti Hesabat
7
2
*
45
ADA Universitetində “İctimai Rəy Elmi Tədqiqat Sorğu Laboratoriyası”nın yaradılması Soltanov Elnur Zabit oğlu ADA Universiteti -
*
*
*

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR