ENG

1-Cİ AZƏRBAYCAN-BELARUS BEYNƏLXALQ MÜSABİQƏSİ (EİF-BGM-2-BRFTF-1-2013)

ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabat

Məqalə Tezis Kitab
Sayı
 
 
Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
1

Poliefir liflərdə və təbəqələrdə kreyzinq effektinin tədqiqi

Qurbanov Mirzə Əbdül oğlu Fizika İnstitutu Hesabat
1
1
*
Pinçuk Leonid Semenoviç BMEA V.A.Belıy adına Metalpolimer Sistemlərinin Mexanikası İnstitutu  
*
*
*
2 Təsadüfi generasiyalı lazerlər, genişzolaqlı yarımkeçirici və nadir torpaq elementli halkogenid kristalların, nano- və mikroovuntularının optik və elektron həyəcanlanmasında lüminessensiya və optik xassələri Tağıyev Oqtay Bahadir oğlu Fizika İnstitutu Hesabat
11
1
*
Yablonskiy Qennadiy Petroviç BMEA B.İ. Stepanov adına Fizika İnstitutu  
*
*
*
3 3d keçid elementləri ilə aşqarlanmış defekt quruluşlu ZnO və ZnSnAs2 birləşmələrinin struktur, elektron və maqnit xassələrinin təməl prinsiplərdən tədqiqi Orucov Hüseyn Surxay oğlu Azərbaycan Texniki Universiteti Hesabat
1
2
*
Nelayev Vladislav Viktoroviç Belarus Dövlət İnformatika və Radioelektronika Universiteti  
*
*
*
4 Atmosferin ekologiyası və astrofizika üçün maraq kəsb edən çoxatomlu molekulların fırlanma spektroskopiyası metodlarının inkişafı Kazımova Səkinə Bəhmən qızı Fizika İnstitutu Hesabat
13
5
*
Boriseviç Nikolay Aleksandroviç BMEA B.İ. Stepanov adına Fizika İnstitutu  
*
*
*
5 Azərbaycan və Belarus enerji sistemlərinin enerji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi metodologiyasının inkişafı Nəsibov Valeh Xəlil oğlu Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu Hesabat
11
2
*
Mixaleviç Aleksandr Aleksandroviç Respublika elmi-istehsalat unitar müəssisəsi “BMEA Energetika İnstitutu”  
*
*
*
6 Optoelektronika sistemləri üçün A3B6 laylı yarımkeçiricilərində və SiO2/Si strukturlarında radiasiya texnologiya üsulu ilə kvant çuxurlarının yaradılma proseslərinin işlənməsi və tədqiqi Mədətov Rəhim Səlim oğlu Radiasiya Problemləri İnstitutu Hesabat
8
6
*
Komarov Fadey Fadeyeviç Belarus Dövlət Universitetinin A.N.Sevçenko adına Tətbiqi Fizika Problemləri İnstitutu  
*
*
*
  Humanitar vә ictimai elmlәr            
7 Belarus və Azərbaycan dilləri Belarus Respublikası və Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi faktoru kimi Şükürbəyli Təvəkkül Hadı oğlu Bakı Slavyan Universiteti Hesabat
2
*
1
Stariçenok Vasiliy Denisoviç M.Tank adına Belarus Dövlət Pedaqoji Universiteti  
*
*
*

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR