ENG

2014-CÜ İL ÜÇÜN “SӘNAYE QRANTI” MÜSABİQӘSİ (EİF/MQM/SӘNAYE-2014-4(19))

ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabat

Məqalə Tezis Kitab
Sayı
 
 
Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
1
Şirinzadə İradə Nüsrət qızı
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
2
1
*
 
Kimya elmləri
           
 2 Yerli bentonitlərdən istifadə etməklə işlənilmiş yağların regenerasiya texnologiyasının yaradılması və regenerasiya olunmuş yağ əsasında sürtkü yağlarının işlənilib hazırlanması Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı Aşqarlar Kimyası İnstitutu; Geologiya və Geofizika İnstitutu Hesabat * * *
 3  Hidrotexniki qurğuların metal avadanlıqlarının istismar şəraitində korroziya davamlılığının proqnozlaşdırılması və mühafizəsinin təşkili Tahirli Hilal Muradxan oğlu Kataliz və Qeyri-üzvi Kimyaİnstitutu Hesabat * * *
 4 Yerli xammal bazası əsasında az təcilli ağır şəraitdə işləyən 15W40CB dizel mühərriki yağının sənaye miqyasında alınması prosesinin elmi-praktiki cəhətdən əsaslandırılması Ağayev Adil Mustafa oğlu Təcrübə- Sənaye Zavodu Hesabat * * *
 5 Tsiklopentadien və C6-C10 sırası alifatik spirtlərin əsasında yüksək özlülük  xarakteristikalarına malik müasir sürtkü yağlarının alınması Həsənov Arif Həsən oğlu Neft- Kimya Prosesləri İnstitutu Hesabat 4 * *
 
Yer haqqında elmlәr
           
6
Heydərov Arif Əmrahoviç
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu
1
1
*

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR