ENG

2014-CÜ İL ÜÇÜN GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏRİN 3-CÜ QRANT MÜSABİQƏSİ

(EİF/GAM-3-2014-6(21)) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabat

Məqalə Tezis Kitab
Sayı
 
Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri  

 

 
 
 
 
1
A2VB3VI qrup birləşmələrinin nazik təbəqələri əsasında yüksəkeffektivli, miniatür alternativ enerji mənbələri və termoelektrik çeviricilərinin tədqiqi Əliquliyeva Xəyalə Vaqif qızı Fizika İnstitutu Hesabat
1
*
*
2
Samarium nadir torpaq elementi atomları ilə legirələnmiş AsSeS, AsSeTe maddələri əsasında hazırlanan sendviç strukturlu rütubət təbəqələrinin alınması və tədqiqi Ələkbərov Rəhim İbad oğlu Fizika İnstitutu Hesabat
2
*
*
3
Dəyişən dərəcəli çəkili Lebeq fəzalarında həyəcanlanmış eksponent sisteminin bazislik xassələri Nəsibova Natəvan Polad qızı Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Hesabat
1
2
*
4
Parametrdən asılı öz-özünə qoşma olmayan kəsilən sərhəd məsələsinin məxsusi və qoşma funksiyalar sisteminin bazislik xassələri Hüseynli Əli Abbas oğlu Xəzər Universiteti / Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Hesabat
*
1
*
5
İkinci tərtib adi diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi ilə bağlı bəzi məsələlər Şükürov Aydın Şükür oğlu

Nar Mobile / Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Hesabat

2
1
*
 
Kimya elmləri  

 

 
 
 
 
6
Qamma və neytron şüalarına qarşı davamlı örtüklərin və germetik materialların yeni texnoloji üsulla hazırlanması Xankişiyeva Rəna Faik qızı Radiasiya Problemləri İnstitutu Hesabat
2
2
*
7
Neft və bitki əsaslı üzvi turşular arasında yanacaq komponentlərinin, antistatik aşqarların sintezi və tədqiqi Abdullayeva Nərminə Rüfət qızı Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu Hesabat
3
*
*
8
Antimikrob xassələrə malik fizioloji fəal üzvi birləşmələrin kimyəvi və mikrobioloji sintezi və alınan maddələrin xüsusiyyətlərinin və tətbiq sahəsinin müəyyənləşdirilməsi Qocayeva Sevinc Səfalət qızı Aşqarlar Kimyası İnstitutu Hesabat
2
3
*
9
Laylardan qalıq ağır neftlərin çıxarılması üçün koordinasion polimer əsaslı yeni kompozit materiallarının alınması və tətbiqi Əliyeva Firuzə Bəhram qızı Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu Hesabat
1
*
*
10
Modifikasiya olunmuş sintetik və təbii matrislər əsasında Pd, Pt, Ni nanokompozitlərinin formalaşması proseslərinin və katalitik xassələrinin tədqiqi Babayeva Aytən Zülfü qızı Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu Hesabat
1
1
*
 
Yer haqqında elmlər  

 

 
 
 
 
11
Azərbaycan palçıq vulkanlarının fəaliyyətində geoekoloji riskin qiymətləndirilməsi Abbasov Orxan Rəfael oğlu Geologiya və Geofizika İnstitutu Hesabat
2
4
*
12
AMEA-nın 70 illiyinə həsr olunan "Geologiya və geofizikanın problemlərinin həllində multidissiplinar yanaşma" mövzusunda Gənc Alim və Tələbələrin 6-cı Beynəlxalq Elmi Konfransı Hüseynov Arif Rəfail oğlu Geologiya və Geofizika İnstitutu -
 
 
 
13
Selli çay hövzələrinin landşaft planlaşdırılması məqsədilə landşaft-geomorfoloji modelləşdirilməsi (Kişçay-Dəmiraparançay hövzəsi timsalında) Ələkbərova Samirə Oqtay qızı Coğrafiya İnstitutu Hesabat
4
*
*
  Biologiya, tibb və aqrar elmləri      
 
 
 
14
Azərbaycanda tomat bitkilərində virus xəstəliklərinin yayılması, onların molekulyar, seroloji və indikator metodlarla diaqnostikası, identifikasiyası və bəzi biokimyəvi, fizioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi Mirzəyeva Səmra Tahir qızı Botanika İnstitutu Hesabat
1
2
*
15
Bəzi birləpəli və ikiləpəli bitkilərin plastid təyinatlı nüvə genlərinin promotor rayonlarının müqayisəli kompüter analizi Quliyeva Hökümə Fikrət qızı

Botanika İnstitutu

Hesabat

1
*
*
16
Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Triticum L. Cinsinə daxil olan yabanı taxıl növlərinin toplanması, çoxaldılması və təbii zonalarına reintroduksiyası Seyidzadə Günel  Həşim qızı Naxçıvan Bölməsi, Bioresurslar İnstitutu Hesabat
2
*
*
17
Yerli və introduksiya olunmuş buğda sortlarının sarı ləkə törədicisinə (Pyrenophora tritici-repentis) davamlılığına görə qiymətləndirilməsi Sadıqov Şəhriyar Fateh oğlu Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu Hesabat
*
*
*
18
Ağciyər vərəminin digər ağciyər xəstəlikləri ilə diferensial diaqnostikası zamanı tətbiq olunan erkən diaqnostika metodları Aslanova Aysel Elman qızı Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu Hesabat
3
*
*
  Humanitar və ictimai elmlər      
 
 
 
19
Naxçıvan ədəbi mühiti: problemlər və perspektivlər Sadıqzadə Nigar Nurəddin qızı Naxçıvan Bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu Hesabat
*
*
*
20
XX əsrdə Qafqazda yaşayan türk xalqlarının mədəniyyətinə qarşı törədilmiş soyqırım Əliyeva Pərvanə Əli qızı Memarlıq və İncəsənət İnstitutu Hesabat
3
1
*
21
XX əsrin ilk yarısı türk romanında multikulturalizm Babayeva Eşqanə Akif qızı Ədəbiyyat İnstitutu Hesabat
3
5
*
22
“Regional turizmin davamlı inkişaf prioritetləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans Hacıyev Elməddin Füzuli oğlu Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti -
 
 
 
23
Qeyri-neft ixracının təşviqində təsir edən faktorların modelləşdirilməsi, təklif və tövsiyələrin hazırlanması İsmayılova Aynurə Manaf qızı İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu Hesabat
*
*
*

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR