ENG

2013-CÜ İL ÜÇÜN 1-Cİ BEYNӘLXALQ XARAKTERLİ “ŞUŞA QRANTI” BİRGƏ MÜSABİQƏSİ

(EİF/MQM-2-Shusha-2013-3(9)) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR

ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabat

Məqalə Tezis Kitab
Sayı
1
Gözəlov Füzuli Xeyrulla oğlu
Folklor İnstitutu
2
1
1
2
İbrahimova Gülzar İsaxan qızı
Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu
*
*
*
3
Əliyev Təvəkkül Rəsul oğlu
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
2
1
1
4
Rəhimov Mütəllim Qara  oğlu
Əlyazmalar İnstitutu
*
*
1
5
Qarabağın geoloji-coğrafi atlası
Kəngərli Tələt Nəsrulla oğlu
Geologiya və Geofizika İnstitutu
*
*
*
6
Kamilova Nigar Mirnağı qızı
Azərbaycan Tibb Universiteti
1
*
*
7
Qasımlı Musa Cəfər oğlu
Bakı Dövlət Universiteti
*
*
1
8
Əhmədov Elçin İldırım oğlu
Dövlət İdarəçilik Akademiyası
-
*
*
3
9
Qarabağın maddi-mədəniyyət abidələrinin tədqiqi, virtual bərpası və rekonstruksiyası
Mehdiyev Bəhruz Yusif oğlu
"Stimul Azərbaycan" MMC
*
*
*

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR