ENG

2013-CÜ İL ÜÇÜN 1-Cİ “MOBİLLİK QRANTI” MÜSABİQƏSİ (EİF-Mob-1-2013-1(7))

ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabat

 
Məqalə Tezis Kitab
Sayı
 
 
Fizika-riyaziyyat vә texnika elmlәri
 
1
Ayda-zadә Kamil Rәcәb oğlu
AMEA Kibernetika
İnstitutu
*
3
*
2
Qasımov Yusif Soltan oğlu
Bakı Dövlәt
Universitetinin Tәtbiqi
Riyaziyyat Elmi-Tәdqiqat
İnstitutu
*
1
*
3
Bilalov Tural
Bilal oğlu
Azәrbaycan Dövlәt Neft
Şirkәtinin İnformasiya
Texnologiyaları vә Rabitә
İdarәsi
*
*
*
 
 
Yer haqqında elmlәr
 
4
Gülalıyev Çingiz Gülalı oğlu
AMEA Coğrafiya
İnstitutu
2
*
*
5
Әliyev Fuad
Abuzәr oğlu
AMEA Geologiya
İnstitutu
*
*
*
 

Biologiya, tibb vә aqrar elmlәri

6
İsveç, Uppsala şәhәri, “5th World Conference on Drug Absorption Transport and Delivery” beynәlxalq konfransda iştirak vә “Molekulyar ölçüdә polien kanalları vasitәsilә hüceyrә membranlarından üzvi birlәşmәlәrin seçici yolla nәql edilmәsi” şifahi elmi mәruzәsi ilә çıxış
Qasımov Xәlil
Mәmmәdәli

oğlu
AMEA Botanika İnstitutu
*
*
*
7
Qaraxani
Pәrvanә Xosrov
qızı
AMEA Botanika İnstitutu
*
*
*
8
Kamilova Nigar
Mir-Nağı 
qızı
Azәrbaycan Tibb
Universiteti
*
1
*
9
Sәlimov Rәşad
Allahverdi 
oğlu
AMEA Mәrkәzi Nәbatat
Bağı
*
*
*
10
Zeynalova
Şәlalә Kәrәm qızı
AR Kәnd Tәsәrrüfatı
Nazirliyi yanında Dövlәt
Baytarlıq Xidmәti,
Respublika Baytarlıq
Laboratoriyası
1
*
*
11
Qәnbәrov Xudaverdi Qәnbәr oğlu
Bakı Dövlәt Universiteti
1
*
*
 
 
Kimya elmlәri
 
12
Qurbanova Nüşabә İsmayıl qızı
AMEA Polimer
Materialları
İnstitutu
2
*
*
13
Heydәrova
Sәriyyә Cavid qızı
Bakı Dövlәt Universiteti
1
*
*
 
 
Humanitar vә ictimai elmlәr
 
14

Böyük Britaniya Krallığı, Mansfield College, Oxford, “Colonial heritage in the Middle East and the Maghreb: the Shaping of Hopes and Perspectives” beynәlxalq konfransda iştirak vә “XIX әsrin I rübündә Qacar ordusunun tәşәkkülündә Britaniya hәrbi mütәxәssislәrinin rolu” şifahi elmi mәruzәsi ilә çıxış

Gözәlova Nigar
Rövşәn qızı
AMEA Tarix İnstitutu
             Hesabat
*
*
*
15
Hәkimova
Nübar Mürsәl qızı
AMEA Folklor İnstitutu
              Hesabat
*
*
*

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR